Koncepčné riešenie

Východiskové podmienky na dosiahnutie štandardu EPD boli v tomto prípade nepriaznivé – nevýhodná orientácia pozemku, nevyhnutnosť optimalizovať hmotové riešenie, orientáciu fasád, veľkosť a spôsob tienenia transparentných plôch, ako aj tepelnotechnické parametre obvodového plášťa objektu, čo podmienilo zvýšenú náročnosť projektovej prípravy i realizácie stavby.Prianím investora bolo vytvoriť architektonicky atraktívny, dynamický vzhľad domu. V ýsledkom podmieňujúcich faktorov bol členitý, pre EPD netypický tvar objektu s nevýhodným faktorom tvaru. Najvýznamnejším prvkom hmotového riešenia je pootočenie hlavnej fasády poschodia domu smerom na juh a jeho presah nad prízemím. Vykonzolované časti poschodia predstavujú účinné pasívne tienenie, majú však aj sekundárnu funkciu klimatickej ochrany pred účinkami počasia. Dispozičné riešenie bolo podriadené zásade teplotného zónovania situovaním obytných miestností na juhozápad, umiestnenie objektu na pozemku vylučuje tienenie objektu vedľajšími budovami, ale aj zatienenie vedľajších domov. Zaťaženie objektu náporovým vetrom zmierňuje rozmiestnenie okien vo fasádach a ich veľkosť.

Konštrukčné riešenie

Konštrukčný systém: kombinovaná stavba s masívnym prízemím v tvare L a poschodím obdĺžnikového tvaru z ľahkého konštrukčného systému na báze dreva;

Základové konštrukcie: základové pásy a pätky s prostého betónu, zvislá konštrukcia chránená doskami z XPS;

Obvodové steny prízemia: štiepkocementové tvarovky s betónovým jadrom a integrovanou tepelnou izoláciou z EPS 17 cm, vonkajšie zateplenie z EPS 18 cm;

Obvodové steny poschodia: skladaná sendvičová drevená konštrukcia – montované drevené rámové panely s minerálnou vlnou s hrúbkou 16 cm, zvnútra inštalačná rovina 5 cm s minerálnou vlnou, zvonku drevené priehradové nosníky s obložením z OSB, tepelnoizolačná výplň z celulózy hrubá 16,2 cm, prevetrávaný drevený obklad;

Strecha: dvojplášťová prevetrávaná strecha s fóliovou krytinou, nosná konštrukcia z drevených priehradových väzníkov so sklonom 3° s obojstranným opláštením z OSB, stuženie ondrejskými krížmi, tepelnoizolačná výplň z celulózy hrubá 50 cm;

Strop: trámový strop z drevených lepených nosníkov, podopretý pomocou oceľových rámov;

Podlaha na teréne: štrk 20 cm, fólia, betón 20 cm, hydroizolácia, podlahový EPS 28 cm, anhydritový poter hrubý 4 cm, podlahová krytina.


Technické zariadenie

– cirkulačný vetrací systém s dvojzónovou teplovzdušnou vykurovacou a vetracou jednotkou, stratifikačným integrovaným zásobníkom tepla s objemom 925 litrov a predradeným vzduchovým zemným výmenníkom tepla;

– súčasťou domovej techniky je fototermický solárny systém so slnečnými kolektormi integrovanými do juhozápadnej a juhovýchodnej fasády poschodia (v celoročnej bilancii zabezpečí 53 % energie potrebnej na prípravu teplej vody);

– výroba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody je pokrytá prevažne elektrickou energiou a čiastočne z obnoviteľných zdrojov;

– v objekte je inštalovaný inteligentný zbernicový systém ovládania funkcie zariadení (i-BUS, ABB) a centrálny vysávač;

Zaujímavosti

Vďaka využitiu metodiky energetickej optimalizácie sa napriek množstvu prienikov hmôt a komplikovaných konštrukčných stykov dosiahol štandard EPD. Finálny architektonický vzhľad objektu a jeho hmotové riešenie nie je výsledkom rýdzo emotívnej tvorby architektúry bez väzby na prvky ovplyvňujúce energetické parametre. Poschodie je konštrukčne celkom nezávislé od prízemia – hmota poschodia sa akoby vznáša nad prízemím a obracia sa za slnkom ako slnečnica. Uvedené riešenie sa preukázalo ako veľmi výhodné nielen z hľadiska zvýšenia pasívnych solárnych ziskov, ale aj zvýšenia tepelného príspevku pre aktívne solárne zariadenie – ploché slnečné termické kolektory integrované do fasády poschodia. Menší podiel OZE, ako by bolo žiaduce, je spôsobený nižšou účinnosťou solárnych kolektorových polí integrovaných do fasády (pre sklon kolektorov 90° v porovnaní s najúčinnejším sklonom 33°) a použitie plochých kolektorov (investor ich uprednostnil pred vákuovými kolektormi).

Základné údaje

– autor: P. Jackanin, E. Nagy

– realizácia: 2007

– potreba tepla (PHPP): 14,8 kWh/(m2 . a)

– obvodový plášť: Ustena = prízemie 0,112 W/(m2 . K), poschodie 0,091 W/(m2 . K), Ustrecha = prízemie 0,107 W/(m2 . K), poschodie 0,081 W/(m2 . K), Upodlaha k exteriéru = 0,081 W/(m2 . K), Upodlaha na teréne = 0,108 W/(m2 . K), Uzasklenie = 0,60 W/(m2 . K), Uokno = 0,79 W/(m2 . K)

– vzduchotesnosť: n50 = 0,82 h–1 – vykurovaná podlahová plocha: 201,54 m2