Ekologická stopa je pomerne rozšíreným pojmom, ale rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia je stopa vodná.
Ľudia používajú vodu nielen na pitie, varenie či pranie, ale najmä na produkciu vecí, ako sú potraviny, papier, bavlnené oblečenie, a pod. Vodná stopa je indikátor užívania vody, ktorý hodnotí priamu i nepriamu spotrebu vody spotrebiteľom i producentom. Vodná stopa jednotlivca, komunity alebo podnikom je definovaná ako celkový objem pitnej vody, ktorá sa používa na výrobu tovaru a služieb spotrebovaných jednotlivcom alebo spoločenstvom.
Vzťah medzi spotrebou a využívaním vody
Ľudský vplyv na sladkovodné systémy je prepojený so spotrebou, a otázky týkajúce sa nedostatku vody a jej znečistenia možno lepšie pochopiť a riešiť tým, že budeme výrobu a zásobovacie reťazce zvažovať ako jeden celok. Problémy s vodou často úzko súvisia so štruktúrou globálnej ekonomiky. Mnohé krajiny outsorsovali svoju vodnú stopu a dovážajú tovar, na ktorého výrobu bolo potrebné množstvo vody, zo zahraničia. Táto situácia vytvára tlak na vodné zdroje vo vyvážajúcich regiónoch, kde často chýbajú mechanizmy pre inteligentné a udržateľné vodohospodárstvo. Nielen vláda, ale aj spotrebitelia, podniky či občianske komunity môžu dopomôcť k dosiahnutiu lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi.
Fakty a čísla
  • Výroba jedného kilogramu hovädzieho mäsa vyžaduje okolo 16.000 litrov vody.  Presná hodnota  závisí od faktorov ako je spôsob výrobného systému a zloženie či zdroj krmiva pre kravy.
  • Na jednu šálku kávy potrebujeme 140 litrov vody.
  • Vodná stopa Číny je asi 700 m3 za rok na jedného obyvateľa. Len asi 7% čínskej vodnej stopy pripadá mimo Čínu.
  • V Japonsku so stopou 1150  m3 za rok na obyvateľa, pochádza asi 65% vodnej stopy zo zahraničia.
  • Vodná stopa USA je 2500 m3 za rok na jedného obyvateľa.
Viac na: http://www.waterfootprint.org