Eugen Nagy

Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D. je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov (SKA). V projekčnej praxi sa zaoberá navrhovaním energeticky efektívnych budov s ťažiskom na uplatnenie zásad trvalo udržateľnej výstavby a tvorby optimálnej vnútornej klímy. Dlhodobo sa venuje problematike aplikovanej stavebnej ekológie a biológie, vedecko-výskumnej práci a publikačnej činnosti v tejto oblasti.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita) v roku 1988 v odbore architektúra s individuálnou odbornou špecializáciou na problematiku obytných a občianskych budov. Po ukončení štúdia pracoval v projektových ateliéroch na Slovensku a v Rakúsku. Počas jeho pôsobenia vo Viedni v rokoch 1991 – 1996 sa začal formovať jeho záujem o navrhovanie budov so zameraním na ekologické kritériá. Zoznámil sa s niektorými ekologicky orientovanými rakúskymi architektmi, ktorých koncepčný prístup projektovania výrazne ovplyvnil jeho ďaľšie odborné smerovanie. Na Fakulte architektúry Technickej univerzity vo Viedni absolvoval profilové predmety ekologickej výstavby (solárna a energeticky úsporná výstavba, stavebnofyzikálne navrhovanie, prírodné stavebné materiály). V tomto období sa zúčastnil aj množstva kurzov, seminárov a konferencií a nadviazal kontakty s renomovanými rakúskymi inštitútmi a organizáciami. V polovici 90.rokov sa svojimi aktivitami zaradil mezi prvých propagátorov a priekopníkov ekologickej a energeticky úspornej výstavby na Slovensku a v Česku. Pravidelne sa zúčastňuje (často aj ako prednášateľ) konferencií, seminárov a exkurzií doma i v zahraničí. Výsledkom autorovho systematického spracovávania informácií boli odborné publikácie Manuál ekologickej výstavby (1999), Nízkoenergetický ekologický dom (2002), Môj priateľ dom (2006 – zatiaľ nevydaná) a Nízkoenergetický a energeticky pasívny dom (2009), ako aj mnohé príspevky v odborných i populárno-náučných časopisoch. V rokoch 2001-2006 absolvoval externé doktorandské štúdium na Fakulte architektúry VUT v Brne s témou dizertačnej práce „Prírodné stavebné materiály v kontexte udržateľného stavebníctva“. Od roku 2003 je externým spolupracovníkom architekta Erwina Kalteneggera, jedného z najznámejších rakúskych odborníkov na navrhovanie energeticky pasívnych domov (EPD). Súbežne s touto prácou vznikali od roku 2007 aj projekty a realizácie jeho prvých EPD na Slovensku.

Web: http://max15.sk/

Publikácie

Nízkoenergetický ekologický dom – novostavba a renovácia

Stavby

Rodinný dom v energeticky pasívnom štandarde v Marianke
Rodinný dom v energeticky pasívnom štandarde v Turni
Rodinný dom v energeticky pasívnom štandarde vo Veľkom Bieli