Prva časť článku o dažďových záhradách

Hĺbka a sklony svahov dažďovej záhrady

Veľkosť dažďovej záhrady bude ovplyvňovať hĺbku i sklon svahov. Ideálna hĺbka dažďovej záhrady je medzi 15 – 30 cm. Pri hĺbke 15 cm bude musieť dažďová záhrada byť pomerne veľká, aby bol dostatok kapacity na akumulovanie zozbieraného objemu dažďa. Na druhej strane dažďová záhrada hlbšia ako 30 cm môže zadržiavať dažďovú vodu príliš dlho v závislosti od pôdneho substrátu. Neodporúčame sklony svahov dažďovej záhrady viac 12%. Dažďové sudy môžu byť tiež použité na zber dažďovej vody zo strechy s jej následným použitím v dažďovej záhrade. Použitie suda ovplyvní aj veľkosť plochy dažďovej záhrady.

Stanovenie zbernej plochy povodia dažďovej záhrady

Zrátajte plochu striech budov na Vašom pozemku a plochu spevnených prístupových ciest a chodníkov. Navrhnutím zonácie hĺbok dažďovej záhrady a výpočet plochy zberu dažďovej vody do záhrady je ďalším krokom k určením plochy dažďovej záhrady. Môžete podľa vhodnosti navrhnúť aj 2-3 dažďové záhrady v závislosti od vhodnosti lokality vášho pozemku.

Základné pôdne testy

Existujú jednoduché testy, ktoré možno vykonať na zistenie typu pôdy, ktorú máte v záhrade. Pôdy môžu byť piesčité, prachovité, ílovité. Tu sú niektoré námety na testy:

  • Najjednoduchším testom je zobrať vlhku pôdu medzi špičky prstov. Piesčitú pôdu cítite veľmi zreteľne, pri prachových časticiach hladkosť a pri ílovitých časticiach lepkavosť.
  • Ďalším testom môže byť vzatie vlhkej pôdy medzi palec a ukazovák a nanesiete pás hliny na hladkú plastovú dosku. Piesčitá pôda netvorí stuhu, nanesený pás z prachovej pôdy bude krátky a priesvitný a z ílovitej pôdy bude pás dlhý a hrubý.
  • Pri suchom teste urobte guľu a nechajte uschnúť niekoľko hodín. Ak je pôda suchá, rozdrvte ju medzi palcom a ukazovákom. Piesčitá pôda sa rozdrví ľahko, prachová sa rozdrví ťažšie a ílovité pôdy sa rozdrvia veľmi ťažko až nemožne.

 

Ďalší výskum pôdnych typov

Najjednoduchší spôsob, ako určiť vlastnosti pôdy vo vašej záhrade je pozvať si pedológa z Pôdoznaleckého ústavu. To však stojí peniaze. Vlastnosť pôdy ovplyvňuje rýchlosť vsaku pri nasýtenej hydraulickej vodivosti, hĺbke nepriepustného podložia a úroveň hladín podzemných vôd. Z mapy môžete určiť miesto pre dažďovú záhradu v záhrade. Z mapy si môžete tiež vybrať typ pôdy v mieste navrhovanej dažďovej záhrady. Bohužiaľ, najmä v mestských oblastiach, nie všetky pôdy sú plne zmapované, pretože aj na Vašom pozemku mohla byť navozená sutina či zemina z inej lokality, čo nie je zaregistrované v mape. Najjednoduchšie je urobiť pôdny test, ako je to vyššie napísané. Ďalší spoľahlivý spôsob testu pôdy je vykopať jamu, do ktorej nalejete vodu a zistíte rýchlosť vsaku. Ak máte pochybnosti, vhodné je sa obrátiť na profesionála. Majte na pamäti, že najvhodnejšie je vybudovať dažďovú záhradu na piesočnatej alebo prachovitej pôde. Ak však máte ílovité pôdy, odporúčame zlepšiť priepustnosť pôdy napríklad kompostovaním.

Veľkosť záhrady

Keď už máte určenú hĺbku dažďovej záhrady na základe pôdneho typu, môžete navrhovať veľkosť. Typ pôdy určuje rýchlosť vsaku vody zo záhrady. Ak pôdny profil je piesočnatý, je potrebné vylepšiť pôdu kompostom. Prachovitá pôda je lepšia ako ílovitá. Ílovitá pôda tiež potrebuje vylepšenie kompostom, v krajnom prípade výmena celého pôdneho substrátu, aby sme zlepšili priepustnosť dažďovej záhrady. Odporúčaný pôdny mix je 50-60% piesku, 30-40% ílovitej ornice, ktorú môžete bežne zakúpiť na trhu, resp. u dodávateľoch záhradníckych služieb. Organická hmota by mala dosahovať 5-10%, najvhodnejšia z kompostu. Ak by ste chceli presnejší pôdny mix, obráťte sa na špecializované organizácie, ktorí budú schopní poskytnúť vám pôdny mix s vhodnými bioretenčnými vlastnosťami. Ak dažďová záhrada má viac ako 30 m2, odporúčame dažďovú záhradu rozdeliť na viac menších záhrad. Pre dobre priepustnú piesočnatú pôdu sa odporúča pomer zbernej plochy ku ploche dažďovej záhrady 5:1. To znamená, že ak máte zbernú plochu 150 m2, plocha dažďovej záhrady by mala byť 30 m2. Ak sú pôdy horšej kvality a menej priepustné, potom sa odporúča pomer 3:1.

Tvar dažďovej záhrady

Výberom veľkosti záhrady a pôdneho substrátu v nej, potrebujete tvar dažďovej záhrady, ktorá estetický a krajinotvorne zapadne do lokality. Existuje viacero zásad, ktoré potrebujete pre návrh tvaru dažďovej záhrady. Dlhšia časť záhrady by mala byť kolmo k prítoku vody. Tým sa maximalizuje schopnosť dažďovej záhrady zachytiť vodu. Mala by byť dostatočne široká, aby sa rovnomerne voda v záhrade rozlievala rovnomerne. Dobrým pravidlom je dodržať pomer dĺžky a šírky záhrady v pomere 2:1.