DanubiaPark Čunovo

DanubiaPark Čunovo

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS zvíťazili v medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaži na 33 bytových domov v areáli Danubia park v Čunove neďaleko Bratislavy.

Projekt si kladie za cieľ vytvoriť kvalitné bývanie s priamym kontaktom vodnej hladiny a zasadením nemalého objemu bytového domu do prostredia lužného lesu v riečišti Dunaja.

DanubiaPark Čunovo DanubiaPark Čunovo

Vilový dom je navrhnutý ako zostava štyroch na sebe kolmých hmôt, namiesto jedného veľkého domu. Reaguje tak na mierku územia i vzťah ku krajine lužného lesa. Proporčne umiernené objemy vymedzujú poloverejné átrium. Pozícia jednotlivých boxov je navrhnutá tak, aby zaručovala priamy výhľad na vodnú hladinu z každého bytu v území. Výsledná kombinácia dvoj až trojpodlažných objemov vytvára podmienky pre spoločenský život v rámci každého vila domu a súčasne dostatok súkromia v jednotlivých bytoch.

Nenavrhujeme sústavu anonymných bytov, ale MIESTO s veľkorysým výhľadom na vodnú hladinu a pobytovými plochami v polosúkromnom priestore“.

Centrálny priestor domu, vonkajšie átrium je istý tip urbánnej záhrady, mikrosvet zdielaný niekoľkými rodinami. Má tiež funkciu prirodzenej klimatizácie. V letných mesiacoch svojou prirodzenou vlhkosťou prispieva ku zlepšeniu životného prostredia vo vnútri bytov. Na átrium nadvädzuje smerom k vodnej hladine spoločné molo pre priamy kontakt obyvateľov vila domu s vodou.

Konštruckia a materiálové zloženie
Konštrukcia je založená na koncepcii nosnej železobetónovej platformy a jednotlivých samonosných konštrukčných celkov spočívajúcich na nej. Objemy sú riešené ako kombinácia tuhých dosiek, stĺpov a tiahiel. Tuhé dosky a tiahla zaručujú možnosť čiastočného vykonzolovania objemov z platformy, ktorá svojou tuhou železobetónovou doskou umožňuje ľubovoľné rozmiestnenie objemov a prenos zaťaženia. Drevo je použité ako nosná konštrukcia bytových jednotiek tak i povrchový materiál. Veľkorysé presklenné plochy poskytujúce výhľad na vodnú hladinu Dunaja a kontakt s átriom sú navrhnuté s ohľadom na zaručenie dostatočného súkromia vo vzťahu medzi jednotlivými bytmi bytových jednotiek.

DanubiaPark Čunovo DanubiaPark Čunovo DanubiaPark Čunovo DanubiaPark Čunovo

Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť projektu je založená na 3 aspektoch. Trvalej udržateľnosti ekologickej, ekomonickej a sociálnej. Z hľadiska ekologickej udržateľnosti projekt splňuje nízkoeneregetické štandardy, používa drevo ako konštrukčný i povrchový materiál. Dom obsahuje inteligentný systém tepelného čerpadla využívajúceho vody Dunaja a solárne panely na streche využívajúce slnečnú energiu. Dom zachytáva zrážkovú vodu zo striech a využíva ju pre vlastnú potrebu. Zelené átrium domu má funkciu ochladzovacieho média v letných mesiacoch, kedy vytvára pridané tienenie domom. V zime naopak opadnuté stromy prepúšťajú viac svetla a tepla bytovým jednotkám. Ekonomická trvalá udržateľnost spočíva vo variabilite kombinácii bytových samonosných jednotiek, ktoré je možné umiestniť na platformu, podľa aktuálnej potreby trhu. Okrem ekologickej udržateľnosti plní átrium domu aj sociologický rozmer a podporuje sociálny rozmer bývania. Átrium je cenným poloverejným priestorom bytového domu a platformou pre sociálne vazby s priamym stykom s vodnou hladinou.

 DanubiaPark Čunovo DanubiaPark Čunovo DanubiaPark Čunovo

Typ Medzinárodná architektonická súťaž
Status 1. cena
Rok 2011
Miesto Čunovo – Bratislava, Slovensko
Podlahová plocha 21 000 m2 (33x640m2)
Autor CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
Ondřej Chybík, Michal Krištof, Josef Chybík, Milan Domkář, Martin Šafář, Pavel Steuer
Zahradná architektúra Tomáš Babka
Vizualizácie Miss3.cz

 

www.chybik-kristof.com

www.danubiapark.sk