Koncom januára 2012 organizovalo Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri Spolku architektov Slovenska (ZUUPS) v spolupráci s Úradom vlády SR, s URBIONom a so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na Úrade vlády SR seminár Revitalizácia brownfieldov a verejných priestranstiev prostredníctvom krajinárskych výstav.

Účastníci seminára prejavili záujem podporiť v budúcom období systémovú intenzívnu revitalizáciu obcí na Slovensku, pričom osobitný potenciál vidia v možnosti vytvoriť Program krajinárskych výstav, ktorý by bol nástrojom na komplexnú realizáciu revitalizačných zásahov na území vybraných miest a obcí v rámci implemntácie Európskeho dohovoru o krajine v SR.

Cieľ Programu krajinárskych výstav: Program krajinárskych výstav má na základe bohatých skúseností zoNemecka a Rakúska potenciál stať sa programom na podporu skvalitnenia života v mestách i na vidieku. Cieľom Programu je podpora revitalizácie zdevastovaných alebo nevyužitých plôch, tvorba novej kvality verejných priestorov, podpora udržateľného územného a regionálneho rozvoja, využitie krajinného potenciálu v území, zachovanie identity mestských a vidieckych sídel, skvalitnenie vnútrosídelného dizajnu, životného prostredia intravilánov obcí a ich bezprostredného okolia, obnova kolobehu vody v riešenom území, zvyšovanie podielu vegetačného krytu v prírodnom i urbánnom území ako i prípadné odstránenie niektorých environmentálnych záťaží.

Synergický pozitívny vplyv systému krajinárskychvýstav je overený v SRN už 60-ročnou tradíciou týchto výstav a od roku 1951 bolo v SRN s úspechom zorganizovaných približne 150 krajinárskychvýstav, pomocou ktorých sa riešili rôzne sociálne, hospodárske i environmentálne problémy v závislosti od momentálnej spoločenskej situácie. Výsledky 60-ročného programu výstav v SRN ako i skúsenosti z prípravy výstav v Chebe (ČR) je možné hodnotiť vysoko pozitívne.

Účastníci seminára konštatovali, že:

 • stupňujúca sa záťaž najmä urbánneho územia si vyžaduje primerané kroky na podporu skvalitneniabývania, životného prostredia i sociálnych vzťahov,
 • si uvedomujú potrebu systematického riešenia rozvoja urbánneho prostredia, kde je najvyššia intenzita obyvateľov, najväčšie sociálne napätie a často narušené vzťahy,
 • si uvedomujú potrebu čeliť negatívnym dôsledkom extenzívneho rozvoja sídiel, najmä obmedziť urbanizovanie otvorenej krajiny popri súčasnej existencii rozsiahlych devastovaných plôch v urbánnom i krajinnom prostredí obcí, ktoré je možné revitalizovať a využívať,
 • pri regenerácii sídiel a revitalizácii krajiny treba klásť dôraz na zlepšenie využívania dažďových vôd v krajine vrátane potreby zvyšovať podiel vegetačného krytu v území (napr. pomocou Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR predstaveného na seminári), čo bude mať pozitívny vplyv na obnovu klimatických a ekosystémových funkcií krajiny,
 • pri udržaní kvality životného prostredia treba eliminovať znečisťujúce látky v ovzduší zvyšovaním podielu vegetačných plôch v urbánnom i krajinnom prostredí,
 • na riešenie zdevastovaných území (prípadne brownfieldov) nemajú obce dostatok finančných prostriedkov a finančná podpora zo strany štátu nie je zatiaľ postačujúca, avšak je nutná,
 • krajinárske výstavy prinášajú čiastočnú návratnosť investície vloženej do revitalizácie zaťažených území či skvalitnených verejných priestranstiev, čo vyplýva zo skúseností SRN a ČR,
 • prostredníctvom krajinárskych výstav je možné prispieť k efektívnejšej implementácii Európskeho dohovoru o krajine.

Účastníci seminára predpokladajú tieto prínosy Programu krajinárskych výstav:

 • revitalizácia devastovaných územní a ich prinavrátanie do aktívneho funkčného využitia,
 • rekonštrukcia a obnova verejných i historických parkov,
 • podpora lokálnej a regionálnej identity a identifikácie sa obyvateľov so svojou obcou,
 • podpora zamestnanosti,
 • prezentácia regiónu,
 • rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity sídiel,
 • podpora rekreačných a voľnočasových aktivít v prímestských oblastiach,
 • zvyšovanie podielu vegetácie v urbánnom ikrajinnom prostredí,
 • obnova retenčnej schopnosti krajiny zadržiavať dažďovú vodu a vodu v pôde,
 • eliminácia podielu znečisťujúcich látok v ovzduší.

Účastníci seminára odporúčajú vláde SR:

 • vytvoriť Program krajinárskych výstav na podporu skvalitnenia urbánneho prostredia a predchádzania negatívnym dôsledkom extenzívneho rozvoja sídiel, najmä obmedzenia urbanizovania otvorenej krajiny. Pre realizáciu Programu vytvoriť systém odborného, organizačného i finančného zabezpečenia výstav so spoluúčasťou obcí,
 • využiť Program prioritne ako jeden z nástrojov na revitalizáciu devastovaných plôch v rámci urbánneho prostredia (brownfieldov) a poškodených a nevyužitých úsekov krajiny, zlepšenie kolobehu vody v krajine a využívanie dažďových vôd v krajine, zvyšovanie podielu vegetačného krytu v území ako základného predpokladu pre obnovu klimatických a ekosystémových funkcií krajiny,
 • pripraviť pilotný projekt krajinárskej výstavy, v rámci ktorého odporúčame riešiť konkrétne plochy vo vybranom meste a zároveň vytvoriť systém dlhodobého udržania Programu krajinárskych výstav.

Účastníci seminára vydávajú toto vyhlásenie ako podnet na prípravu Programu krajinárskych výstav, uznávajúc potrebu takéhoto komplexného Programu s pozitívnym dopadom na environmentálnu, urbanisticko-architektonickú, hospodársku i sociálnu sféru života.

Ing. Anna Dobrucká, PhD., ZUUPS, foto: autorka