Bývalý nemecký Spolkový dom v starobylých Slavoniciach na pomedzí Čiech, Moravy a Rakúska bol znehodnotený nedokončenou prestavbou na kino. Stojí v mestskej pamiatkovej rezervácii a je predmetom štátnej pamiatkovej starostlivosti. Koncept prestavby na spoločenské centrum Zdroj je od začiatku založený na premyslenom funkčnom energetickom modeli. Ako budúce centrum environmentálneho vzdelávania je pilotným príkladom projektu Zelené pamiatky.

spolkovy_dom_slavonice-(9)

Základné informácie

Adresa: Na potoku 629, 378 81 Slavonice
Stav: schválené stavebné povolenie, pridelená dotácia, realizácia naplánovaná na rok 2012
Vlastník: Slavonická renesančný, o.p.s.
Forma pamiatkovej ochrany: budova stojí na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Slavonice

Návrh

Architekt: Ing. arch Jiří Opočenský, Ing. arch Štěpán Valouch (OV-A)
Spôsob využitia: multifunkčný dom (vzdelávacie centrum, kaviareň, sála)
Stavebník: Slavonická renesančný, o.p.s.
Spotreba energie: nízkoenergetická stavba: merná ročná spotreba energie na vykurovanie 48 kWh/(m2.rok), predpokladaná merná ročná celková spotreba energie 112,61 kWh/(m2.rok)

spolkovy_dom_slavonice (8)

Východiskový stav

Rok výstavby: 1932
Spôsob využitia: nemecký Spolkový dom, kino
Spotreba energie pred úpravami: neznáma
Charakteristika budovy pred úpravami: Jednoduché obdĺžnikové riešenie priestrannej spoločenskej sály s javiskom a najnutnejším zázemím bolo následnými nekoncepčnými úpravami a prístavbami úplne rozvrátené. Pôvodná zastavaná plocha domu z roku 1932 bola rozšírená o 60% plochy stavbami nulovej architektonickej hodnoty. Po roku 1992 tu zostala nefunkčná hrubá stavba nedokončenej prestavby na kino.

Komentár autora

Príbeh rekonštrukcie

V jedinečnom historickom meste Slavonice navrhujeme prestavbu pôvodného nemeckého Spolkového domu na nízkoenergetické environmentálne centrum. Nízkoenergetický štandard bol požiadavkou klienta. Aj napriek obtiažnosti situácie v mestskej pamiatkovej rezervácii sme za použitia moderných technológií docielili maximálnej šetrnej prevádzky.
Dom bol postavený v roku 1932 na pôdorysnej stope stredovekej hradby. V 80. rokoch 20. storočia bol pokus prestavať ho na kino. Okolo domu vznikla rada prístavieb, ktoré sú v havarijnom stave. V rámci prestavby, ktorá nikdy nebola dokončená, bol zničený všetok interiér sály z 30. rokov.

spolkovy_dom_slavonice (3) spolkovy_dom_slavonice (1)
V návrhu sú prístavby odstránené. Forma nového stavebného objemu je lapidárna, dom má pre miesto typický, samozrejmý tvar. Prináša sem upokojenie a radí sa k veľkým domom po obvode starého mesta: napríklad stodolám, väznici, sýpke, škole. Zároveň je kompaktný, zodpovedá nárokom na nízku spotrebu energií.

Z vonkajšej strany je obvodové murivo ponechané bez omietok, je odhalená jeho štruktúra z 30. rokov, primurovky z 80. rokov a búranej časti. Murivo sa stáva čitateľným dokladom udalostí 20. storočia, obrazne novodobým sgrafitom. Pre ucelenie a ochranu je murivo z vonkajšej strany opatrené difúzne otvorenou bielou maľbou. S ohľadom na vonkajší výraz domu a tiež nárazový program výučbového centra je dom zateplený z vnútornej strany obvodových múrov.

V rámci rekonštrukcie sme sa snažili v čo najväčšej miere rešpektovať miesto a jeho históriu a využívať miestne materiály. V dome sa preto kúri prevažne drevom a peletami, drevené okná sú od miestneho výrobcu.

spolkovy_dom_slavonice-(4) spolkovy_dom_slavonice-(2)

Energetická a technická koncepcia

Cieľom obnovy je vybudovať šikovný, šetrný a úsporný dom s didaktickú náplňou. V maximálnej možnej miere využívame stavebné postupy a technológie podporujúce využitie obnoviteľných zdrojov energie a umožňujúce nízkoenergetický prevádzku.
V podkrovnom technickom priestore je akumulačná nádoba, ktorú ohrievajú nezávislé zdroje tepla, z nej je spätne zaistený ohrev vykurovacej vody rozvádzanej po dome. Akumulačnú nádobu vykuruje kombinovaný kotol na drevo, pelety, doplnkovo plyn, odpadové teplo sa získava aj z krbu na prízemí. Pod strešnou krytinou sú umiestnené hadice, ktoré v lete zaisťujú teplú úžitkovú vodu. Na pôde sa nachádzajú ďalej dve vzduchotechnické rekuperačné jednotky napojené na dva nezávislé okruhy – prevádzku sály a prevádzku  verejnej časti s lobby.

spolkovy_dom_slavonice (6) spolkovy_dom_slavonice (5)

Konzultant technologického riešenia prof. Ing. Jan Tywoniak, Csc., zo Stavebnej fakulty ČVUT odporučil solárne panely a fotovoltaické články umiestnené na streche domu. S ich použitím vzhľadom na strešnú krajinu ale nesúhlasili pracovníci pamiatkovej starostlivosti. Uvažovali sme o využití tepelných čerpadiel, ale prof. Tywoniak bol proti.
Tepelné čerpadlá nepovažuje za obnoviteľný zdroj energie, pretože k svojmu prevádzky spotrebúvajú energiu vyrobenú neekologickými spôsobom v bežnej elektrárni.

Ing. arch Štěpán Valouch

spolkovy_dom_slavonice (10) spolkovy_dom_slavonice (7)

Zoznam zásahov – stavebné úpravy, použité technológie

– Zateplenie z interiéru (extrudovaný polystyrén 16 cm), 40-60 cm pôvodného tehlového obvodového muriva, difúzne otvorený ochranný náter pôvodného muriva
– Zateplenie stropu nad vrchným poschodím a podlahou prízemia
– Podkrovie zateplené samostatne (viď schéma)
– Nové okná (drevená s izolačným trojsklom)
– Tepelné zisky zo slnka (pasívny zisk – vyhrievanie betónových podláh cez južné okná)
– Podlahové konvektory na prízemí (teplovodné)
– Nové železobetónové stropy osadené na ISO nosníky s prerušeným tepelným mostom
– Kombinovaný zdroj tepla (krb, dřevokotel, solárnej energie, plynový kotol ako záložný zdroj)

Zdroj: 

Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb. Slavonická renesanční, o.p.s. 2012 (stiahnuť si ju môžete zadarmo TU)