ZUUPS_logo

Bratislava, 25. 2. 2013 – V dňoch 18. až 21. apríla 2013 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční prvý ročník výstavy LAND-URBIA 2013 na tému Plánovaním k rozvoju identity územia. Výstava na rozlohe približne 2 000 m2 je súčasťou komplexu výstav Domexpo, Gardenia, Solaris, Bonsai a ďalších, ktoré v čase ich konania navštívi približne 40-tisíc návštevníkov. Bude sa venovať predovšetkým prezentácii inovatívnych urbanistických a krajinárskych riešení územia, vydareným realizáciam a bude mať bohatý program spojený s trojdňovou odbornou konferenciou a panelovými diskusiami. Akcia je určená odbornej i laickej verejnosti. Návštevníci majú možnosť zoznámiť sa s kvalitnými koncepciami, víziami, projektmi, realizáciami a spoznať možnosti a príklady ochrany a podpory identity územia.

Sprievodná trojdňová odborná konferencia sa bude venovať téme identity priestoru, V jednotlivých blokoch sa bude hovoriť o jej význame, potenciáli pre mestá a obce, ale aj o tom, ako ju prezentovať a rozvíjať. Samostatná časť konferencie sa bude venovať legislatíve. Verejnosť bude mať možnosť spoznať návrh nového stavebného zákona, nového zákona o ochrane prírody, pripravovanú novelu zákona o pamiatkovej starostlivosti a zákon o pozemkových úpravách. K návrhom zákonov prebehne verejná diskusia, ktorej cieľom je hľadať ich vzájomnú previazanosť a zosúladenie. Ďalšie časti konferencie sa budú venovať významu identity, novým trendom v urbanizačnom procese, metodickým prístupom na zachovanie identity a inšpiratívnym prípadovým štúdiám, ktoré pozitívne podporili identitu a genia loci riešených území. Výstupom konferencie budú závery a odporúčania prednášajúcich pre investorov a štátne inštitúcie, ale tiež povzbudenie lokálnych lídrov chrániť svoje hodnoty pred nekoordinovanou zástavbou, ktorá by mohla narušiť identitu na úrovni jednotlivých krajín, regiónov, mikroregiónov aj sídiel. Prípravu konferencie koordinuje Slovenská technická univerzita v Bratislave a budú na nej prednášať domáci a zahraniční účastníci.

ModerovanáDiskusiaLandUrbia

V rámci výstavy LAND-URBIA 2013 bude odprezentovaná Cena za krajinu s výsledkami v rokoch 2010 a 2012, Cena za urbanizmus 2011, Cena za architektúru 2012, Cena D. Jurkoviča 2012 a bude vyhlásená ďalšia súťaž – Cena ZUUPS 2013, ktorá bude národným kolom európskej súťaže ECTP.

Výstavu budú tvoriť hlavne prezentácie inovatívnych riešení územia a vydarené realizácie a expozície miest a obcí. Na výstave budú mať svoj priestor tiež štátne inštitúcie, odborné organizácie, univerzity, ale aj projekčné ateliéry, štúdiá či mimovládne organizácie. Výstava bude obsahovať postery, modely, fotografie a filmy, expozície budú dotvárať umelecké fotografie, sochárske diela, dizajnérske návrhy a tvorba umeleckých škôl.

 Hlavným organizátorom výstavy je Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku. Záštitu nad výstavou preberá ZMOS, Výbor životného prostredia pri NR SR a Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR. Hlavný partner výstavy je spoločnosť Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, medzi ďalšími partnermi sú Ústav manažmentu a Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Umelecká beseda Slovenska.

 O organizátorovi

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska ZUÚPS pracuje pri Spolku architektov Slovenska a združuje nielen členov spolku, ale aj zástupcov iného profesijného zamerania, ktorí majú záujem stretávať sa a diskutovať o problémoch v oblasti urbanizmu, krajinotvorby a územného plánovania. Združenie organizuje semináre, diskusné stretnutia a výstavy a pomáha hľadať riešenia pre optimálny rozvoj územia.

Kontakt pre médiá

Ing. arch. Martina Jakušová

00421 – 911 762 541

martinajakusova@gmail.com