Ladomirova (5)

Cerkva archanjela Michala

geo. súradnice: 49°19′46″S 21°37′29″V
nadmorská výška: 262 m.n.m.
veľkosť objektu: 0,06ha
veľkosť chránenej zóny: 1,58 ha

Ladomirova: mapa ochrannej zóny

Ladomírová

História a súčasnosť

Drevená chrám zasvätený Archanjelovi Michalovi a východnom okraji obce postavili v roku 1742. Architektúru a vnútorným vybavením patrí k jedným s najreprezentatívnejších chrámov východného obradu na Slovensku. Zrubová stavba je situovaná na rovinatom teréne pri brehu Ladomírky. Trojdielne usporiadanie priestorov na východno- západnej osi tvorí štvorcová loď,  takmer štvorcové presbytérium a vstupná časť ( babinec), ktorú z vonkajšej strany obopína veža so samostatnou stĺpikovo – rámovou konštrukciou. Medzi vežou a zrubom babinca je voľný úzky priestor predsiene.

Exteriér  

Celý zrub  pred nepriaznivým počasím chráni drevený šindeľ a vertikálne debnenieTrojpriestorový charakter chrámu zvýrazňujú stupňovité ihlanové strechy so šindľovou krytinou. Vo vrchole majú typické barokové vežičky s cibuľkamitamburom a kovanými dekoratívnymi krížmi. V jasnom barokovom výraze jednotlivých vežičiek sa azda najzreteľnejšie prejavuje vplyv západnej slohovej architektúry.

Interiér

Presný rok výstavby chrámu je známy aj podľa vyrytého datovania Anno  Dominy 1742 Die 17 Mai na vstupnom pravouhlom portáli. Po vstupe sa ocitneme v malej sieni s rovným doskovým stropom. V lodi je klenba v zriedkavej forme osembokého ihlana a vo svätyni pravouhlého zrezaného ihlana. Veľké množstvo svetla do vnútra preniká cez dve združené okná na severnej a južnej stene lode a cez tri jednoduché okienka svätyne. Z vonkajšej strany ich rámujú dekoratívne vyrezávané šambrány s náterom v červeno – terakotovom odtieni a členia jednoduché kované mreže. Vnútorné zariadenie zväčša barokové a pochádza z polovice 18.storočia. Dopĺňa ho niekoľko samostatných starších i mladších ikon, ktoré voľne visia v interiéri lode a svätyne. Cenné a pozoruhodné sú štyri rokokové svietniky vyrezané z jedného kusa dreva. Umelecky hodnotná je aj polychrómovaná zlátená a bohato vyrezávaná architektúra ikonostasu prestola a žertveníka, v ktorej dominujú motívy úponkov vinnej révy a listy akantu. Na prestole vo svätyni sa nachádza ikona Ochrana Bohorodičky a na žertveníku ikona Piety.

Ladomirova (2)

Areál

Areál chrámu okrem sakrálnej stavby tvorí čiastočne zachovaný cintorín so zaujímavými drevenými a kovanými krížmi a samostatne stojaca mladšia zvonica so stĺpikovo – rámovou konštrukciou. Jej tri zvony pravidelne vyzváňajú ručným poťahovaním lán. Zrubová drevená ohrada so šindľovou sedlovou strieškou sa zachovala len v prednej časti areálu. Do jeho vnútra sa dostaneme cez vstupnú bránku so stĺpikovou konštrukciou  s ihlanovou strieškou a cibuľkou.

Ladomirova (6) Ladomirova (7) Ladomirova (3) 

Ak vás zaujíma  na čo viac prišli zamestnanci pamiatkového úradu pri monitoringu stavu dreveného kostola, môžete si to prečítat v BcP TU

Text: Úryvok z bakalárskej práce

Monika Homolová

www.drevenechramy.monarubens.com