EU GUGLE logo
Oznam pre žiadateľov o finančnú podporu v rámci projektu EÚ – GUGLE na území hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom projektu je dosiahnuť koncept energetickej hospodárnosti budov zabezpečujúci energetickú efektívnosť samotných budov pri ich užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie) v rámci mestskej časti, kde sa budova nachádza.
Projekt má zohľadniť nielen predpokladané zníženie potreby energie v bytových domoch, ale zároveň sa bude zaoberať aj ďalšími aspektmi udržateľného životného prostredia, ako sú prepojenie a kvalita verejných priestranstiev, zelených plôch, hospodárenia s dažďovou vodou, riešenie udržateľnej mobility a pod.

Predslov

Bratislava, ako aj iné európske a svetové mestá pripravuje strategické opatrenia na nepriaznivé pôsobenie zmeny klímy. Zatepľovanie budov v meste je dôležitou súčasťou týchto opatrení, pretože v súčasnosti až 40% celkového znečistenia ovzdušia produkujú práve budovy. Z celkového počtu budov je najviac práve budov na bývanie a z toho dôvodu je v Bratislave nevyhnutné demonštrovať inovatívne prístupy ich komplexnej obnovy. Pod komplexnou obnovou bytových domov sa rozumie nielen zateplenie, ale aj napojenie na udržateľný zdroj energie, zvýšenie kvality spoločných priestorov domu, vstupných priestorov a okolia domu vrátane opatrení na zvýšenie aktívnych plôch zelene ako sú zelené fasády a strechy domov a možností hospodárenia s dažďovou vodou.

Projekt EU GUGLE, do ktorého bola v silnej konkurencii spomedzi 45-tich európskych miest vybraná aj Bratislava, prináša do nášho mesta práve možnosť finančnej podpory komplexnej obnovy bytového domu tak, aby boli dosiahnuté lepšie parametre energetickej úspornosti, ktoré sa jednoznačne odrazia aj komforte bývania, ako aj na spotrebe energií pre kúrenie, resp. chladenie.

Projekt zastrešujú traja partneri: Magistrát hl. mesta SR Bratislava (kancelária hlavnej architektky), Slovenská rada pre zelené budovy, o. z. (SKGBC) a Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Oprávnený žiadateľ

Podporená obnova sa má uskutočniť na niekoľkých vybratých bytových domoch sa bude realizovať spoločenstvami vlastníkov bytov, ako samostatných právnych subjektov, alebo vlastníkmi bytov v bytových domoch zastúpených správcami. Prvá výzva bola zverejnená v októbri 2013 (viď http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11039010&p1=11049950), projekt musí byť ukončený v roku 2018.

Forma financovania

Na uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s obnovou bytových domov je možné použiť dostupné formy finančných nástrojov poskytovaných bankovými inštitúciami, Štátnym fondom rozvoja bývania a využitia vlastných prostriedkov. Náklady na obnovu s uplatnením opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu parametrov nad rámec požadovaných v súčasnosti podľa platných právnych a technických predpisov sa poskytnú finančné prostriedky formou refundácie po preukázaní dodržania všetkých stanovených podmienok, dosiahnutia predpokladaných parametrov a schválenia Európskou komisiou. Keďže váš projekt budú sprevádzať odborníci z Magistrátu hl. mesta SR Bratislava (kancelária hlavnej architektky), Slovenskej rady pre zelené budovy, o. z. (SKGBC) a najmä ako odborný poradca a garant Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. – bude v úzkej spolupráci pri splnení stanovených podmienok garantovaná refundácia investovaných prostriedkov.

S vybratými oprávnenými žiadateľmi podľa bodu 2 sa uzatvorí zmluva o dotácii. Vybratí žiadatelia budú musieť pri výbere dodávateľa stavebných prác postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Aj v tomto budú súčinní partneri projektu, máme pripravený model, ktorý predstavíme v detaile na konkrétnom príklade spolupráce.

Poskytnutie dotácie na obnovu bytového domu

Výška dotácie: max. 50,- Eur/ m2 celkovej podlahovej plochy pri splnení stanovených podmienok.

Požiadavky a technické parametre

Požiadavky a technické parametre určené na splnenie podmienok vyhláseného Oznamu sú v prílohe 1.

Kontakt pre oprávnených žiadateľov o zapojenie sa do projektu:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (TSÚS)
Studená 3, SK-82104 Bratislava
+421 2 49228100 │info@tsus.sk

alebo

Slovenská rada pre zelené budovy, o. z. (SKGBC)
Vajnorská 8/a, SK-83104 Bratislava
+421 2 38103568 │office@skgbc.org

 

Odkazy