Nasledujúca štúdia ukazuje, aký je vplyv počtu strešných okien, ich orientácia k svetovým stranám a typ zasklenia na potrebu energie na vykurovanie. Pre hodnotenie bol zvolený typový objekt rodinného domu s obytným podkrovím, ktorý je postupne natáčaný na svetové strany a hodnotený s rôznymi parametrami obálky budovy. Štúdia pre názornosť hodnotí aj nerealizovateľné situácie ako orientácia obytných priestorov k severu, či objekt bez strešných okien.

Prípravu vstupných dát a spracovanie bilančného výpočtu potreby energie na vykurovanie hodnoteného podľa ČSN EN ISO 13790 s mesačným krokom výpočtu podľa požiadaviek vyhlášky 78/2013 Zb., o energetickej náročnosti budov a s okrajovými podmienkami výpočtu podľa TNI 730331.

Vplyv počtu strešných okien na mernú potrebu energie na vykurovanie Ea

Zvolený objekt, s premennými parametrami konštrukcií (viď tabuľka 1), bol hodnotený pre tri rôzne definované úrovne mernej potreby energie na vykurovanie Ea<35 kWh/m2rok,  Ea<55 kWh/m2rok, Ea<70 kWh/m2rok. (Za nízkoenergetický je dom považovaný pri splnení Ea<50 kWh/m2/rok ).

Hodnotenie zahŕňalo pre tri typy zasklenia: štandardné izolačné dvojsklo s označením 59, dvojsklo proti hluku a prehrievaniu s označením 60 a nízkoenergetické trojsklo s označením 66. Kalkulácia bola prevedená pre 0ks, 2ks a 5ks strešných okien pre orientáciu: S,J,V,Z.

Úroveň mernej potreby energie na vykurovanie Ea<55 kWh/m2rok

Strešné okná Uw UggtvRw
Trieda
prievzdušnosti
Štandardné izolačné
dvojsklo -- 59
1,41,10,60,7732
3
Dvojsklo proti hluku
a prehrievaniu -- 60
1,210,30,6137
4
Nízkoenergetické
trojsklo -- 66
10,70,50,6937
4

 Tab 1:  Zvolené parametre strešných okien

Obvodová
stena

Podlaha

Strecha

Okná

HT
(W/K)

Uem
(W/m2.K)

Ea
(kWh/m2)

Ustena
(W/m2.K)

Upodlaha
(W/m2.K)

Ustrecha
(W/m2.K)

Uokná
(W/m2.K)

gokná
(-)

(W/K)

(W/m2.K)

(kWh/m2)

0,2

0,3

0,17

1,1

0,7

89,1

0,3

55

Tab 2: Zvolené parametre objektu

Graf 1: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok ) v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre štandardné izolačné dvojsklo 59.

Graf 1: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok ) v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre štandardné izolačné dvojsklo 59.

počet strešných okien

Ea
juh

Ea
západ

Ea
sever

Ea
východ

Ea
juh

5 strešných okien so sklom 59

51

56

61

56

51

2 strešné okná so sklom 59

52

56

60

56

52

0 strešných okien

53

56

60

56

53

Tabuľka ku grafu 1

Potreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu VRW so sklami 59 pri orientácii na juh znižuje, na východ a západ je konštantná a pri orientácii na sever marginálne rastie. 

 

Graf 2: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok) v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre dvojsklo proti hluku a prehrievaniu 60.

Graf 2: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok) v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre dvojsklo proti hluku a prehrievaniu 60.

počet strešných okien

Ea
juh

Ea
západ

Ea
sever

Ea
východ

Ea
juh

5 strešných okien so sklom 60

50

55

61

55

50

2 strešné okná so sklom 60

52

55

60

55

52

0 strešných okien

53

56

60

56

53

Tabuľka ku grafu 2

Potreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu VRW s dvojsklami proti hluku a prehrievaniu 60 pri orientácii na juh, východ a západ znižuje a pri orientácii na sever marginálne rastie. Pomer medzi Uw a g (tepelné straty a zisky) je optimalizovaný i u skiel primárne určených ku zníženiu pasívnych solárnych ziskov.

 

Graf 3: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre nízkoenergetické trojsklo 66.

Graf 3: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre nízkoenergetické trojsklo 66.

počet strešných okien

Ea
juh

Ea
západ

Ea
sever

Ea
východ

Ea
juh

5 strešných okien so sklom 66

50

54

60

54

50

2 strešné okná so sklom 66

52

55

60

55

52

0 strešných okien

53

56

60

56

53

Tabuľka ku grafu 3

Potreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu VRW so sklami 66 pri orientácii na juh, východ i západ znižuje, pri orientácii na sever je konštantná.  Pomer medzi Uw a g (tepelné straty a zisky) je optimalizovaný.

 

Z pohľadu kvality denného osvetlenia podkrovia tohto domu je 5 ks strešných okien optimálny. Z pohľadu potreby energie na vykurovanie (pri orientácii obytných miestností východ-juh-západ) tiež prinášajú zníženie potreby energie na vykurovanie Ea bez ohľadu na typ zasklenenia.

Hľadisko využitia tepelných ziskov a ich prípadná eliminácia v letnom období je potrebné  zohľadniť už pri návrhu strešných okien a vybaviť ich vonkajšími tieniacimi doplnkami.

Štúdiu spracoval:

zobr_CVUT

Celá štúdia je k dispozícii tu: