hotel-the-grand-viglas

TLAČOVÁ SPRÁVA

21. novemer 2014

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa konalo slávnostné odovzdávanie cien jubilejného 20. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, s menovitou prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb. Účastníkmi boli významné a známe osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, stavebné firmy, stavebníci, developeri. Súčasťou bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2014. Gala večer sa skončil recepciou.

Záštitu nad 20. ročníkom tejto súťaže prevzal najvyšší ústavný činiteľ, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Organizátor súťaže od roku 1995:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,

Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Ceny v súťaži Stavba roka

V tomto ročníku posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou 23 stavebných diel a udelila celkom 12 cien, a to:
– 6 cien vyhlasovateľov súťaže,
– 2 ceny za celospoločenský prínos,

– 3 nominácie na hlavné ceny,
– 1 hlavnú cenu titul Stavba roka 2014.
Všetky ceny v súťaži Stavba roka udeľuje len odborná porota, nominovaná vyhlasovateľmi súťaže, a to podľa technickej dokumentácie stavby a obhliadkou každej jednej stavby in situ.

Cena verejnosti

– jej 6. ročník – už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na známom internetovom portáli www.zoznam.sk.

Odborná porota

O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorú nominovali vyhlasovatelia 20. ročníka súťaže Stavba roka 2014. Pracovala v zložení:
prof. Ing. arch. Miroslav Sisiak Architecte DPLG (FR) – predseda poroty – nominovaný Združením ABF Slovakia, Ing. Anna Juhos (SK) – podpredsedníčka poroty – nominovaná Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. arch. Vladimr Milunič (CZ) nominovaný Spolkom architektov Slovenska, Ing. Ján Piliar (SK) nominovaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Ing. Henrieta Tölgyessyová (SK) nominovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. arch. Igor Teplan (SK) nominovaný Slovenskou komorou architektov, doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (SK), nominovaný Stavebnou fakultou Slovenskej Technickej Univerzity vBratislave, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby – nominovaný Stavebnou fakultou Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, a Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

Odborná porota udelila celkom 12 cien, a to 8 stavbám. Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rasťa Trizmu. Deviatej stavbe bola udelená Cena verejnosti 2014.

Cena verejnosti 2014
udelená internetovým hlasovaním širokej verejnosti

V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas vo web ankete Cena verejnosti 2014 na známom internetovom portáli www.zoznam.sk 120.754 hlasov! Okrem počtu hlasov sa zaratúvala aj známka hodnotenia stavby respondentom – hodnotenie stavby od 1 do 5, kde 5 bolo najvyšším hodnotením. Výsledky hlasovania:

3. miesto – košická stavba KULTURPARK KOŠICE, novostavba, rekonštrukcia s celkovým počtom hlasov 7.046 a výsledným ratingom 4, 7193

2. miesto – ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, s celkovým počtom hlasov 6.381 a výsledným ratingom 4,7196

1. miesto a CENA VEREJNOSTI 2014 Hotel The grand Vígľaš,

Zámok Vígľaš, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, s celkovým počtom hlasov 11.735 a výsledným ratingom 5,0.

Hotel The Grand Vígľaš****

Zámok Vigľaš – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Obec Vígľaš, okres Detva

hotel-the-grand-viglas

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp
Projektant architektonickej časti: PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s. r. o. Projektanti – statika stavby: Ing. Jozef Začka, Ing. František Škvarka
Hlavný zhotoviteľ: SIMACH, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Hríbik
Stavebník: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Karol Červenka
Ivestičné náklady bez DPH: 15,7 mil. €

Stavebné náklady bez DPH: 14,5 mil. € Lehota výstavby: 09/2009 – 08/2014

Foto: Ing. arch. Tibor Škandík

Ceny udelené odbornou porotou

I. Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu

MEINL RESIDENCE

novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6

meinl_residence

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz,

Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.

Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o.

Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

Cena BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu udelená odbornou porotou za:
– optimálne urbanistické riešenie, rešpektujúce podmienky lokality,
– dispozično-prevádzkové a architektonické riešenie stavebného diela,
– stavebno-konštrukčné riešenie a stavebno-remeselnú realizáciu stavby hlavným zhotoviteľom.

 

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov

za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Danubiana Meulensteen Art Museum

Novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o.

Danubiana-Meulensteen-Art-Museum

Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň
Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary

AVA-stav, s. r. o. – lider združenia Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč

Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o.
Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann Investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

Cena SKSI udelená odbornou porotou za:
– vysokú kvalitu architektonického návrhu stavby,
– vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie a architektonického detailu,
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom.
 

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

za vysokú kvalitu stavebnej realizácie:

Administratívno-obchodné sídlo TRUMPF Slovakia, s. r. o. novostavba, Košice, Galgovecká 7

Administratívno-obchodné-sídlo-fy-TRUMPF

Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch (DE).
Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch., Barkow Leibinger (DE) Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko
Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o.
Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o.
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 2,0 mil. €
Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013

Cena ZSPS udelená odbornou porotou za:
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie zhotoviteľom,
– použité a dobré zvládnuté moderné technológie,
– precízne realizované stavebné detaily.

 

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave

za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.:

za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko

novostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131

Logistické,-administratívne-a-školiace-centrum-HERZ-Slovensko

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš,

Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s. r. o. Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bukovan
Projektant technologického vybavenia – Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika: Ing. Jaroslav Polák – B.J.A. Nature Energy s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: CONCO s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Svatopluk Dolák

Stavebník: HERZ, spol. s r. o.
Dozorná činnosť: Gleeds ČR s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko Investičné náklady bez DPH: 2,75 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Lehota výstavby: 08/2012 – 06/2013

Cena TSÚS, n. O. udelená odbornou porotou za:

– optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v nosnej sústave, ako aj v obvodovom plášti,
– aplikáciu prevažne prírodných recyklovateľných materiálov pri návrhu a realizácii stavebného diela,
– vhodné zladenie náročného architektonicko-konštrukčného riešenia a ekologického hľadiska s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty udelená odbornou porotou za:

– uplatnenie najnovších poznatkov vedy v oblasti znižovania energetickej náročnosti realizovaného stavebného diela,
– aplikáciu najnovších technických možností pri realizácii ocenenej nízkoenergetickej budovy, – optimálne zladenie architektonickej koncepcie s technickými požiadavkami za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja.

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o.

za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51

ELEKTRÁRŇA-PIEŠŤANY

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Zuzana Zacharová, Ing. arch. Martin Paško

Projektant architektonickej časti: Ing. Ján Mikuš, ADOM.M STUDIO, s. r. o. Projektant pamiatkovej obnovy: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Mráz
Hlavný zhotoviteľ: ADOM.M STUDIO, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Ďurčan
Stavebník: Nadácia EON ZSE a. s.
Dozorná činnosť: Peter Urban, Jozef Urda
Investičné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,1 mil. €
Lehota výstavby: 04/2012 – 05/2014

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. udelená odbornou porotou za:
– nasledovaniahodný a príkladný počin na poli záchrany a revitalizácie industriálneho dedičstva,
– príkladné prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu s praxou pod vedením pedagógov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

II. Ceny za celospoločenský prínos – dve ceny:

Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad

rekonštrukcia hradného paláca, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1

Hrad_02

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár
Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o. Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann

Stavebník: Kancelária Národnej rady SR
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 52,84 mil. €
Lehota výstavby: 04/2008 – 05/2013

Cena primátora hlavného města SR Bratislavy udelená odbornou porotou za:
– vysokúkvalitupredprojektovejprípravy,
– vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu obnovy a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky,
– vysokú kvalitu realizácie stavebných prác hlavným zhotoviteľom, umelecko-remeselných prác a reštaurátorských prác,
– celospoločenskýprínosuchovanímkultúrnehodedičstvaarozvojcestovnéhoruchu

 

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce

Kompresorová stanica KS 03, novostavba, Veľké Zlievce

Inštalácia-tandemových-turbosústrojenstiev

Autor architektonického riešenia: Ing. Peter Homza
Projektant architektonickej časti: GasOil engineering, a. s.
Projektant technologickej časti: Ing. Peter Homza
Hlavný zhotoviteľ: Združenie ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. a PSJ Hydrotranzit, a. s., líder združenia ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šuranyi
Stavebník: eustream, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Radomír Hlavenka
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 25,6 mil. €
Lehota výstavby: 09/2011 – 06/2013

Cena ministra dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR udelená odbornou porotou za:
– originalitu technologického a technického riešenia, ktoré predstavuje svetovú špičku v doprave zemného plynu,
– použitie kvalitných materiálov na svetovej a európskej úrovni,
– vysokú kvalitu realizácie diela v náročných podmienkach plnej prevádzky jestvujúcej kompresorovej stanice,
– architektonickériešenieinžinierskejstavby.

 

III. Nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

1. Danubiana Meulensteen Art Museum

novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo
(podrobné údaje v cenách vyhlasovateľov: Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov) Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2014 udelená odbornou porotou za:

  • –  hmotovo-priestorové,dispozičnéaprevádzkovériešenie,
  • –  optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
  • –  vysokúkvalituspracovaniaprojektovejdokumentácie,
  • –  kvalitustavebnejrealizáciehlavnýmzhotoviteľom,dosiahnutúpokrokovýmitechnológiami.

2. ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51
(podrobné údaje v cenách vyhlasovateľov: Cena Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o.)

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2014 udelená odbornou porotou za:
– vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu obnovy priemyselnej architektúry,
– za vysokú kvalitu realizácie stavebných prác a originálnu prezentáciu pôvodných stavebno-konštrukčných a technologických detailov,
– celospoločenský prínos metódy obstarania optimálneho architektonického riešenia architektonickou súťažou a dodržaním víťaznej koncepcie v procese projektovania a realizácie.

3. KULTURPARK KOŠICE

novostavba, rekonštrukcia, Košice, Kukučínova 2

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček,

Ing. arch. Silvia Šillová
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Irakli Eristavi, ZEROZERO, s. r. o.

Projektanti – statika stavby: Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Marián Schwarz
Stavebník: Mesto Košice

Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Šariczki
Celkové investičné náklady bez DPH: 20,312 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 06/2012 – 07/2013

Odbornou porotou udelená nominácia na Hlavnú cenu SR 2014 za:
– optimálne urbanistické riešenie rešpektujúce jestvujúce podmienky,
– celkový prístup k rekonštrukcie a revitalizácie pôvodných historických rakúsko-uhorských kasární z 19 storočia, – vysokú kvalitu architektonického riešenia,
– nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie – budovy, inžinierske stavby,
– environmentálny prístup prejavený využitím alternatívnych zdrojov energií a minimalizovaním prevádzkových nákladov.

IV. Hlavná cena titul Stavba roka 2014

Stavbou roka 2014 sa stala novostavba Danubiana Meulensteen Art Museum

novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o.

Danubiana-Meulensteen-Art-Museum

Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň
Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary

AVA-stav, s. r. o. – lider združenia Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč

Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o.
Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann Investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

Autor foto: Robo Kočan

Prístavba Danubiany je výsledkom ojedinelej spolupráce holandského zberateľa umenia Gerarda Meulensteena, slovenského galeristu Vincenta Polakoviča a Ministerstva kultúry SR. Je výnimočným architektonickým i stavebným dielom, zásluhou spoločného úsilia hlavného zhotoviteľa, jeho subdodávateľov, projektantov a dozorného tímu stavebníka, takmer verným zhmotnením pôvodnej autorskej architektonickej koncepcie a bolo hlavným zhotoviteľom dodané v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu. Výsledkom tejto príkladnej spolupráce je tento čarokrásne na návštevníkov pôsobiaci stánok umenia – plocha areálu 12,000 m2, úžitková plocha 2,495 m2 (prístavba), zastavaná plocha 2,726 m2 (prístavba), 1 NP, plocha pochôdznej strechy 2.900 m2 (sochársky park), parkovacia plocha A (40 stání) 1.112 m2, parkovacia plocha B (34 státí) 2.100 m2, počet parkovacích miest 74 (vrátane 4 státí pre telesne postihnutých).

Rozšírenie výstavných priestorov existujúcej budovy na účely umiestnenia trvalej expozície slovenského, holandského a medzinárodného umenia podlažnou plochou takmer na trojnásobok si v obmedzenom priestore polostrova, navyše v kontexte obľúbenej galérie v kultivovanom umeleckom prostredí, vyžadovalo maximálnu mieru citlivosti k pôvodnej architektúre i krásnemu prostrediu dunajskej krajiny. Symbolom novej časti sa stala jemne sa vlniaca krivka novej strechy, pod ktorou voľne usporiadané výstavné pavilóny evokujú premenlivú krajinu riečneho dna; introspektívne intímne sály sa striedajú s otvorenými flexibilnými priestormi, presklené pásy medzi uzatvorenými priestormi otvárajú priehľady na vodnú hladinu alebo sochársky park. Krajina pochôdznej plochej strechy, ktorá je rozšírením sochárskeho parku, je založená na harmonickej kompozícii jednoduchých geometrických objemov schodiskovej veže a vysokých výstavných sál v kontraste s krivkou strechy. Jednoduchá, až asketická paleta materiálov a bezprostredný kontakt s majestátnou okolitou krajinou umocňujú zážitok z architektúry prepojenej s prírodou.
Sadové, parkové a terénne úpravy sú súčasťou celkovej architektonickej koncepcie. Výstavbou nových pavilónov v brehovej zóne prednej časti pôvodného parku získal tento exteriérový priestor intímnejší charakter, ktorý svojou atmosférou kontrastuje s otvoreným a živlom vystaveným priestorom zadného parku, ktorý bol novou výstavbou ovplyvnený minimálne.
Stavebno-konštrukčné riešenie – Zvislé nosné konštrukcie skeletový systém so zvislými zavetrovacími stenami v každom dilatačnom celku. Steny sú monolitické zo železobetónu. Stĺpy štíhle kyvné stojky z valcovaných rúr sú ukončené platňami. Steny sú z liateho železobetónu. Vodorovné nosné konštrukcie Strop – strecha miestne uložená na stenách a v mieste stĺpov na skrytých hlaviciach. Konzola strešnej dosky, vysunutá 9 m nad hladinu vody, je oceľová priestorová konštrukcia. Fasáda – Opláštenie kombinácia presklených stien a plných blokov výstavných sál s prevetrávanou fasádou. Presklené steny s vysoko kvalitných izolačných trojskiel s tieniacim účinkom. Plné časti fasády – nosné steny z liateho železobetónu.

GALAVEČER SA KONAL V DIVADELNÝCH PRIESTOROCH

Slávnostné odovzdávanie cien jubilejného 20. ročníka celoštátnej prezentačnej súťaže Stavba roka 2014 sa konalo 20. novembra 2014 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava s oficiálnym programom doplneným kultúrnym programom, spoločenskou časťou za účasti RTVS.
90-minútový záznam bude odvysielaný na :2 dňa 29. 11. 2014 o 20.00 hod.
Slávnostného odovzdávania cien spojeného s gala večerom sa osobne zúčastnili štátny tajomník MDVRR SR František Palko, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov Eva Wernerová, prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov Juraj Nagy, prezident Spolku architektov Slovenska Ján Bahna, prezident Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Juraj Stern, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska BKIS Vladimír Grežo, zástupcovia akademickej obce, ako aj ďalší významní hostia a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Ale predovšetkým tí, ktorým bol tento gala večer určený: architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebné firmy, stavebníci, developeri, hlavní účastníci realizácie týchto súťažných stavieb.
Slávnostný večer bol ukončený recepciou.

 

Podrobnejšie informácie a foto a ich autorov v tlačovej kvalite: www.stavbaroka.eu Združenie Pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2
Tel.: 02/4329 5525, Mob.: 0903/246 628

e-mail: mai@abfslovakia.sk, abf@rainside.sk www.stavbaroka.eu