Hlavné námestie

Hlavné námestie

Zmena klímy sa týka všetkých. Bratislava úspešne pokračuje v realizácii projektov v oblasti adaptácie na negatívne dopady zmeny klímy.

Nezvyklo horúce počasie posledných dní nás núti opätovne sa zamýšľať nad meniacou sa klímou a jej dôsledkami. Asi každý obyvateľ či návštevník Bratislavy intenzívne pociťuje nepohodu z prehriateho a suchého vzduchu v meste, pričom najzraniteľnejší obyvatelia, ktorými sú starší občania a malé deti, môžu zdravotne trpieť najviac. Záchranné služby už hlásili niekoľko desiatok kolapsov z tepla a to je letná sezóna len na začiatku. Zmena klímy sa už teda začína prejavovať vo vlnách letných horúčav, musíme sa však pripraviť aj na ďalšie extrémy. Dlhé obdobia sucha sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru, očakávajú sa aj extrémy vo forme prívalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchrice, veterné smršte a v zimnom období snehové kalamity.

Zmenou klímy sa zaoberala výstava Francúzskeho inštitútu, ktorá bola pod názvom „Klimatická zmena, čo je to?“ sprístupnená v priestoroch ARCHA od piatku do nedele (12. – 14. jún 2015) na Uršulínskej ulici 6.

Výstava bola jedným z podujatí, ktoré sa pripravili z iniciatívy Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku v rámci prípravných aktivít spojených s 21. konferenciou zmluvných strán rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (ďalej ako COP21), ktorá sa uskutoční na jeseň 2015 v Paríži. V rámci spoločnej tlačovej besedy Hlavného mesta SR Bratislavy a Francúzskeho veľvyslanectva pod názvom „Konferencia o zmene klímy – Paríž 2015 a možnosti adaptácie v mestskom prostredí na príklade Bratislavy“ za prítomnosti primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala, francúzskeho veľvyslanca Didiera Lopinota, nórskej veľvyslankyne Ingy Magistad a hlavnej architektky Ingrid Konrad boli predstavené nielen aktivity súvisiace s COP21, ale predstavený bol aj projekt Hl. mesta SR Bratislavy  pod názvom “Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy”. Nórska veľvyslankyňa, pani Inga Magistad, poinformovala o programe „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“, v rámci ktorého sa daný projekt realizuje.

Adaptačné opatrenia na negatívne dopady zmeny klímy, s ktorými sa budú musieť vysporiadať mestá, s cieľom zabezpečenia kvality života svojich obyvateľov, si vyžiadajú nemalé finančné prostriedky. Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Hlavnom meste SR Bratislava.  Opatrenia tu navrhnuté sa snaží realizovať už v spomínanom projekte  “Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy”, ktorý je finančne podporený z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Aj vďaka tomuto projektu sa môžu Bratislavčania tešiť aj na čiastočne obnovené Námestie slobody s realizovanými vodozádržnými opatreniami, sprístupnenú novú zelenú verejnú plochu na ul. Svoradova, nové stromy na Hlavnom námestí, prícestú zeleň a vodozádržné opatrenia na Rožňavskej ulici a na Dolnozemskej ulici, zelenú „vegetačnú“ strechu na Domove seniorov ARCHA a na  škôlke Za kasárňou, novú plochu zelene v novom voľnočasovom priestore JAMA bývalého cyklistického štadióna na Tehelnom poli ako priestoru krátkodobej rekreácie určeného pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov mesta a i.  O vybratých uvedených pilotných projektoch informuje séria vystavených posterov na výstave v priestoroch ARCHA.

Dolnozemská ulica

Dolnozemská ulica

Škôlka za kasárňou

Škôlka za kasárňou

Park Svoradova

Park Svoradova

„Je dôležité podporovať zveľaďovanie verejných priestranstiev aj takýmto spôsobom a tak reagovať na klimatické zmeny. Som veľmi rád, že vďaka týmto projektom sa bude Bratislavčanom vo svojom meste žiť lepšie,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Pozn.: COP 21 bude jedným z najvýznamnejších medzinárodných podujatí roka 2015 (očakáva sa 40 000 účastníkov). Celý svet od tejto konferencie očakáva univerzálnu a právne záväznú dohodu, ktorá umožní zníženie emisií skleníkových plynov s cieľom udržať globálne otepľovanie pod 2°C. Nové finančné príspevky na boj proti klimatickým zmenám s podporou už existujúceho „Zeleného klimatického fondu (Green Climate Fund)”, a s možnosťou vyzbierania sumy 100 miliárd dolárov ročne do r. 2020 vo verejnom aj súkromnom financovaní, budú základným kameňom COP 21. Cieľom COP 21 je tiež ukázať, že občianska spoločnosť môže  podporovať a rozširovať záväzky štátov prostredníctvom « agendy riešení ».

ico_pdfLeták na stiahnutie

Viac informácií:
Hl. mesto SR Bratislava Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Zuzana Hudeková
Útvar Hlavnej architektky
Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava
Didier Rogasik
Tlačový atašé
P.O. Box 152
810 00 Bratislava
architekt@bratislava.sk didier.rogasik@diplomatie.gouv.fr
www.bratislavazelenajsa.sk
facebook.com/bratislavazelenajsa