Coneco2016

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Slovenská komora stavebných inžinierov

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

 

Vás pozývajú na 23. odbornú konferenciu Teória a konštrukcie pozemných stavieb

 

 

 

OBNOVA BUDOV V ULTRANÍZKOENERGETICKEJ ÚROVNI VÝSTAVBY

sprievodné podujatie 37. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2016,

6. apríla 2016, EXPO Club INCHEBA a.s.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je oboznámiť projektantov, stavebných inžinierov a architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov s novými podmienkami a požiadavkami na navrhovanie, uskutočňovanie a financovanie hĺbkovej obnovy existujúcich bytových domov na úroveň ultranízkoenergetickej výstavby zmenou tepelnej ochrany, obnovou systému vykurovania, prípravy teplej vody a využitím obnoviteľných
zdrojov. Prezentované budú poznatky z realizácie obnovy bytovej budovy, ale aj výsledky z hodnotenia energetickej hospodárnosti bytovej budovy a dosiahnutej energetickej efektívnosti súvisiace s projektom „Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii“ riešeným v rámci Rámcového programu EU-GUGLE „FP7-ENERGY – SMARTCITIES-2012“.

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu tvoria stavební inžinieri, architekti, projektanti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

ico_pdf Pozvánka a prihláška