Témou XII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2016, vypísanou divíziou ISOVER – firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde pre mesto Brest v Bielorusku.

Brest je mesto s bohatou históriou, ktoré v roku 2019 oslávi tisíc rokov od svojho založenia. Nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí, ktoré vo veľkej miere určuje široké koryto rieky Muchavec pretekajúcej pozdĺž celého mesta. Charakter mesta vytvára práve prírodné prostredie a v ňom rozptýlená pomerne extenzívna zástavba. Architektúra v meste odráža jeho dramatickú históriu. Väčšina budov v meste pochádzajúcich z obdobia po 2. Svetovej vojne je postavená typizovanou prefabrikovanou technológiou. V kontraste s touto výstavbou sú zachované stavby pôvodnej sakrálnej architektúry a ojedinelé stavby z obdobia konštruktivizmu.
Zadaním pre XII. ročník študentskej súťaže je mestská časť Krasny Dvor, ktorá nachádza v juhovýchodnej časti mesta Brest asi 7 km od jeho centra. Lokalita leží na južnom brehu rieky v tichom prostredí a je situovaná na jednej z hlavných rozvojových osí mesta v blízkosti predpokladaného centra mestského a nadmestského významu. Časť územia je v súčasnosti zastavaná bývalými vojenskými blokmi, ktoré budú počas novej výstavby asanované.
Úlohou pre účastníkov súťaže je ponúknuť víziu komunitnej obytnej zóny na okraji obvodu Krasny Dvor s návrhom dvoch typov bývania v pasívnom štandarde a s navrhnutím urbanistickej štruktúry v podobe veľkostne definovaných modulov. Urbanistický koncept lokality predpokladá, že územie bude riešené na princípe delených modulov v ortogonálnej mriežke. Modul predstavuje plánovací územný element s plochou 15 – 20 ha, ohraničený hlavnými dopravnými tepnami. Vo vnútri má byť modul členený vlastnými vnútornými dopravnými komunikáciami. K hlavým požadovaným znakom zástavby v rámci modulu patrí regulácia výškovej hladiny navrhovanej zástavby, zvýšenie hustoty a intenzity osídlenia, využitie podlaží parteru na služby, vzdelávanie a doplnkové funkcie k bývaniu. Parkovacie garáže v rámci modulu majú byť segregované do podzemných podlaží. V dostupných vzdialenostiach od obytných domov je možné situovať malú výrobu nezaťažujúcu obytné prostredie.

V rámci súťažných podmienok boli definované dva moduly obytnej zástavby. Prvý modul je definovaný obytnou zástavbou s počtom nadzemných podlaží 1 až 3. Druhý modul je definovaný obytnou zástavbou s počtom nadzemných podlaží 3 až 5, situovaním parkovacích garáží do podzemného podlažia a možnosťou umiestnenia doplnkových funkcií bývania do úrovne 1. nadzemného podlažia. Navrhované obytné domy v podmienkach pasívneho štandardu a urbanistické riešenie modulovej zástavby týchto domov pre vybranú lokalitu boli zadaním študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2016.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude konať 25. – 28. mája 2016 v Minsku.

Do národného kola bolo zaslaných 8 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 13. 4. 2016 v zložení :
Ing. arch. Andrej Alexy, Hosť. Prof. , ÚKAIS, FA STU – predseda
Ing. arch. Ľubomír Závodný, Hosť. Prof., ÚAOB, FA STU Bratislava
Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ÚAOB, FA STU Bratislava
Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV
Ing. arch. Juraj Šujan, SKA
PhDr. Ľudovít Petránsky, Vydavateľstvo Jaga
Ing. arch. Róbert Löffler, 1. Cena v medzinárodnom kole 2009
Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže
V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou.

Hodnotenie poroty

1. miesto: Ema Kiabová, Roman Ruhig, VI. ročník SvF KARCH STUBA

1. miesto: Ema Kiabová, Roman Ruhig, VI. ročník SvF KARCH STUBA

1. miesto – súťažný návrh č. 6, heslo 121811
autor: Bc. Ema Kiabová, Bc. Roman Ruhig, 6. ročník, SvF a 5. ročník FA STU BA

Predložený návrh komplexne rieši celé územie a rešpektuje podmienky zadanej regulácie územia v podobe dvoch definovaných modulov. V návrhu je čitateľný analytický prístup. Vyriešenie architektúry požadovaných domov do definovaných modulov je podporené analýzou týchto štruktúr. Architektonický výraz obidvoch typov požadovaných domov vykazuje jednotný rukopis. Návrh preferuje riešenie verejného priestoru pred riešením architektúry, čo je podporené zeleným konceptom, vodným prvkom a prepojením modulov ponad hlavnú komunikáciu pomocou zelených plôch, ktoré presunutím úrovne komunikácie do podzemia odstraňuje bariéru v obytnom prostredí.

2. miesto: Anna Juríčková, Lucia Kovárová, Viktor Kasala, V. ročník FA STUBA

2. miesto: Anna Juríčková, Lucia Kovárová, Viktor Kasala, V. ročník FA STUBA

2. miesto – súťažný návrh č. 1, heslo 826435
autor: Bc. Viktor Kasala, Bc. Anna Juríčková, Bc. Lucia Kovárová, 5. ročník, FA STU BA
Prínosom návrhu je dobre vyriešený urbanizmus so správnou gradáciou výškovej hladiny zástavby a vytvorením mestského bulváru s vylúčením hromadnej dopravy. Požadovaná regulácia je prispôsobená navrhovanému riešeniu. Návrh je spracovaný s evidentnou hierarchiou priestorov, gradáciou mestských verejných priestorov a dobrou urbanistickou kompozíciou. Navrhované územie pôsobí urbanisticky celistvo a zároveň je dosiahnuté pretransformovanie požadovaných modulov do vlastného návrhu. Do medzinárodného kola by sa žiadalo zdokumentovať architektúru druhého domu.

3. miesto: Jozef Spurný, Dávid Kruliac, IV. miesto, FA STUBA

3. miesto: Jozef Spurný, Dávid Kruliac, IV. miesto, FA STUBA

3. miesto – súťažný návrh č.2, heslo 148793
autor: Dávid Kruliac, Jozef Spurný, 4. ročník, FA STU BA

Prednosťou návrhu je architektonicky zaujímavo vyriešený bytový bodový dom. Vo výraze domov by bolo vhodné zjednotiť výrazovo rodinný dom s výrazom bytového domu. Urbanistický koncept je šablónovitým opakovaním vyriešených typových domov bez zdôraznenia hierarchie verejných priestorov. Do medzinárodného kola porota odporúča vniesť do návrhu gradáciu v obytnom území vzhľadom na dopravnú štruktúru a zvýrazniť začlenením zelene príslušnosť k mestu Brest.

Odmeny:

Všetky tri ocenené návrhy dostanú odmenu od vydavateľstva Eurostav v podobe predplatného časopisu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekanky FA STU a členov poroty sa uskutoční dňa 16. 6. 2016 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

V Bratislave, 13. 4. 2016
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.,
tajomník súťaže