LOGO_LAND_URBIA

Bratislava, 4. 4. 2013 – V dňoch 18. až 21. apríla 2013 sa v pavilóne M1 výstaviska Agrokomplex v Nitre uskutoční prvý ročník výstavy o urbanizme a územnom plánovaní LAND-URBIA 2013, ktorú bude sprevádzať štvordňová medzinárodná odborná konferencia s témou Plánovaním k rozvoju identity územia. Konferencia takéhoto rozsahu a v spojení s výstavou a ďalším sprievodným programom nemá v oblasti územného plánovania na Slovensku obdobu – ide o zatiaľ najväčšiu akciu tohto druhu na Slovensku. Medzi viac než 80 odborníkmi, ktorí prispejú prednáškami či diskusnými vstupmi k programu konferencie, nájdete zástupcov štyroch ministerstiev, primátorov, hlavných architektov miest, územných plánovačov, pamiatkárov, environmentalistov, uznávaných akademikov a vedúce osobnosti profesijných združení. Rakúski, nemeckí, anglickí, francúzski, českí a maďarskí odborníci konferenciu rozšíria o trendy v európskom kontexte.

Rozvoj identity územia, ktorému sa bude konferencia venovať, sa týka všetkých aktivít v území a podieľajú sa na nej mnohí aktéri z odlišných oblastí. Práve preto tvoria okrem prednášok odborníkov podstatnú časť konferencie moderované diskusie, ktoré sú poslucháčsky atraktívne a v ktorých sa vo vzájomnej diskusii účinnejšie hľadajú medzirezortné presahy a spoločné riešenia. V súčasnosti sa na Slovensku pripravujú viaceré zákony, ktoré významne ovplyvnia oblasť územného plánovania. Preto sa organizátori rozhodli pozvať vysokých predstaviteľov štyroch vládnych rezortov dotýkajúcich sa územného plánovania a tvorby krajiny – výstavby, životného prostredia, kultúry a poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Práve v období, kedy sa hovorí o potrebe prekonať rezortizmus, sa tak stretnú odborníci z odlišných oblastí riadenia štátu, ktorí predstavia pripravované zákony a zmeny v právnych predpisoch a následne budú diskutovať o synergii rezortných cieľov.

Vzácnymi účastníkmi programu sú aj slovenskí architekti žijúci v zahraničí, ktorí doplnia program o skúsenosti zo svojho pôsobenia v iných krajinách – napríklad Alena Kubová-Gauché, ktorá sa na venuje histórii modernej architektúry na Ecole nationale Supérieure d’architecture v Lyone. Medzi ďalších významných prednášajúcich a diskutujúcich účastníkov konferencie patrí profesor Dietmar Scholich z Hanoveru, generálny tajomník Akadémie pre priestorové a krajinské plánovanie ARL v Nemecku, ktorý predstaví nemecké nástroje priestorového plánovania. Časť konferencie sa bude venovať aj brownfieldom, vrámci nej budú mať návštevníci možnosť spoznať výsledky európskeho projektu o revitalizácii šedých zón Browntrans. Rozmáhajúci sa fenomén komunitných záhrad v mestách predstaví Michael Hardman z Birmingham City University a o skúsenosti s ochranou vzácnych prírodných a krajinných hodnôt u našich južných susedov sa podelí Gábor Kiss z maďarského Ministerstva rozvoja vidieka.

O výstave

Výstava Land-Urbia 2013 s rozlohou 500 m2, ktorá bude v pavilóne M1, prebieha na Výstavisku Agrokomplex paralelne s výstavami Gardénia, DomExpo a Solaris. Návštevnosť výstav sa odhaduje na približne 40-tisíc návštevníkov. Výstava nadväzuje na nultý ročník, ktorý prebehol v rámci výstavy Gardénia v roku 2012 a je rozšírená o štvordňovú konferenciu a ďalší sprievodný program. Výstava Land-Urbia 2013 sa bude venovať predovšetkým prezentácii inovatívnych urbanistických a krajinárskych riešení územia, vydareným realizáciam, kvalitným koncepciam, víziam, projektom, realizáciam, možnostiam a príkladom ochrany a podpory identity územia. V rámci výstavy bude odprezentovaná Cena za krajinu s výsledkami v rokoch 2010 a 2012, Cena za urbanizmus 2011, Cena ARCH, Cena D. Jurkoviča 2012, Cena ZUUPS 2011 a bude vyhlásená ďalšia súťaž – Cena ZUUPS 2013, ktorá bude národným kolom európskej súťaže ECTP.

O organizátoroch a partneroch

Hlavným organizátorom výstavy je Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku. Záštitu nad výstavou preberá Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ZMOS a Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR. Hlavný partner výstavy je spoločnosť Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, medzi ďalšími partnermi sú Ústav manažmentu a Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Umelecká beseda Slovenska.

 Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska ZUÚPS pracuje pri Spolku architektov Slovenska a združuje nielen členov spolku, ale aj zástupcov iného profesijného zamerania, ktorí majú záujem stretávať sa a diskutovať o problémoch v oblasti urbanizmu, krajinotvorby a územného plánovania. Združenie organizuje semináre, diskusné stretnutia a výstavy a pomáha hľadať riešenia pre optimálny rozvoj územia.

 ico_pdf Program Konferencie Land Urbia

Združenie pre urbanizmus  a územné plánovanie

 Kontakt pre médiá

Ing. arch. Martina Jakušová

00421 – 911 762 541

martinajakusova@gmail.com