Project_01

V rámci projektu EÚ – GUGLE („European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy” ) –  „Európske mestá ako lídri  smerom  k trvalo udržateľnej energii “, je možné získať finančnú podporu v rámci demonštračných aktivít projektu.  Cieľom projektu je dosiahnuť koncept energetickej hospodárnosti budov zabezpečujúci energetickú efektívnosť samotných budov pri ich užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie) v rámci mestskej časti, kde sa budova nachádza. Projekt má zohľadniť nielen predpokladané zníženie potreby energie v bytových domoch, ale zároveň sa bude zaoberať aj ďalšími aspektmi udržateľného životného prostredia, ako sú prepojenie a kvalita verejných priestranstiev, zelených plôch, hospodárenia s dažďovou vodou, riešenie udržateľnej mobility a pod.

Oprávnenými žiadateľmi o podporu sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá, bytové podniky a iné fyzické a právnické osoby správcovských spoločností.

Úspešným žiadateľom sa budú refundovať náklady na obnovu bytového domu po dodržaní všetkých podmienok a schválení Európskou komisiou. Maximána výška dotácie je 50,- Eur/ m2  celkovej podlahovej plochy. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na web stránke: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11039010&p1=11049950

Na informačnom seminári, ktorý sa uskutoční:

21.10.2013 o 17.00 hod. v Zrkadlovej Sieni Primaciálneho paláca

budú nielen predstavené technické parametre a odporúčania pre žiadateľov, formulár pre žiadateľov ako aj ďalší proces výberu žiadateľov o finančnú podporu, ale zároveň tu bude priestor aj osobne prekonzultovať otázky spojené s predkladaním žiadostí.

Viac informácií o informačnom seminári: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, kancelária hlavnej architektky, Uršulínska 6, e-mail: architekt@bratislava.sk

Viac informácií o predkladaní žiadosti o nefinančnú podporu: info@tsus.sk, info@skgbc.org